Со цел да се овозможи користење на услугата за веб продажба на Еливал Дооел Скопје, која е детално опишана во делот насловен: “Како да купам” и “Информации за испорака”, потребно е Еливал Дооел Скопје да прибира и да обработува одредени Ваши лични податоци. Конкретно, потребни ни се Вашето име и презиме, адреса на живеење и e-mail адреса, телефонски број и информации за Вашата платежна картичка. Овие информации ги давате во моментот на Вашата регистрација на нашата веб-страна и во моментот на нарачување на производот. Во тој момент Вие истовремено се согласувате да ги дадете Вашите лични податоци, за тие да бидат обработувани од страна на Еливал Дооел Скопје, за наведената цел.

Вашите лични податоци ќе се користат со цел да можеме навремено и точно да ја испорачаме Вашата нарачка и да ја наплатиме цената за продадените артикли и цената на услугата. Дополнително, Вашите лични податоци ќе се користат за да Ве информираме за Вашите нарачки, како и за нашите понуди и попусти. Исто така, Вашите лични податоци ќе се користат за континуирано подобрување на услугите кои ги нуди нашата веб-страница, како и Еливал Дооел Скопје воопшто, за подобрување на нашата понуда и за поедноставно ипријатно користење на услугите.

Еливал Дооел Скопје ќе ги користи сите собрани лични податоци исклучиво зацелите за кои истите се дадени. Исто така, личните податоци ќе бидат чуваниво рок и на начин јасно предвидени во согласност со Законот за заштита на лични податоци и сите останати применливи закони, како и сите технички и организациски мерки за безбедност. Како субјект на лични податоци, Вие имате право во секое време да побарате информација за тоа кои лични податоци ние ги поседуваме за Вас, да побарате нивна исправка доколку истите не се точни или да побарате нивно бришење. Покрај тоа, можете да побарате да не Ви се праќа електронска пошта со рекламна содржина на Вашата адреса, без притоа да бидат избришани Вашите лични податоци од нашата збирка на лични податоци.

Сите информации поврзани со или кои произлегуваат од купување направено од наш клиент на нашата веб продавница се сметаат за деловна тајна и се третираат како такви во согласност со законите на Република С. Македонија.

За сите барања и додатни информации Ве молиме обратете се на info@elival.mk или на +389 2 3111-600 075/430-599

Користењето на нашата веб продажба не е возможно без Вашите лични податоци, а Вашата регистрација претставува согласност, Еливал Дооел Скопје да ги собира и обработува Вашите лични податоци за целите и на начинот опишан во овие Услови на користење.